Eğitim 4.0

İnsanlık için bilmenin yetmeyeceği, bildikleri hakkında düşünmenin zorunlu hale geleceği bir dönemin başlangıcındayız. Öğrenen yapılar dönüşerek düşünen yapılar halini almaktadır. Endüstri 4.0 ile birlikte dünya problemlerini doğru hissedecek ve tanımlayacak (eleştirel düşünme) çözümü için yenilikçi fikirler üretecek (yaratıcı düşünme), çözüm için doğru yöntem ve teknikleri kullanacak (bilimsel ve analitik düşünme) bireylerin her alanda yetiştirilmesi büyük önem taşımaktadır.

Bu sebeple Eğitim 4.0 yaklaşımında yapılandırmacı eğitim sistemlerinin esas alındığı aşağıdaki üç alana dayalı bir öğrenme süreci uygulanmaktadır.

Anlamayı düzenleyen;

  • 3R (Recalling – Hatırlama, Relating – İlişkilendirme, Refining – Rafine etme)

Araştırmayı tetikleyen; 

  • 3I (lnquiring – Sorgulama, lnteracting – Etkileşim, lnterpreting – Yorumlama)

Netice üretmeye dayalı;

  • 3P (Participating – Katılımcı Olma, Processing – İşleme, Presenting – Sunma)

Eğitim bilimcilerce öğrencilere bu yetenekleri kazandırabilmek için görsel öğrenme, kişiselleştirilmiş eğitim sistemleri, oyun ve senaryo tabanlı öğrenme, proje bazlı problem çözme, arttırılmış gerçeklik gibi yaklaşımların kullanılmasının gerekli olacağına işaret edilmektedir.

Brain Modify çocuklarımızı bilgi yüklü ama yüklendiği bilgiyi kullanamayan bireyler olmaktan kurtararak Bilişsel Esneklik (Cognitive Flexibility) kazandırmayı hedeflemektedir. Bilişsel esneklik öğrencinin ortaya çıkan beklenmedik duruma uyum sağlaması ve farklı çözümler üretebilmesidir. Bir problemin, bir sorunun birden çok algılanma biçimi ve ona göre tepki verme yolları vardır. İşte bilişsel esnekliğe sahip öğrenciler, bir problemin birden çok çözüm seçeneğinin olduğunun farkındadırlar. Bu öğrenciler mevcut duruma saplanıp kalmazlar ve geleceği görebilme kapasitesine sahiptirler. Öğrenci başarısı ile bilişsel esneklik arasında olumlu bir ilişki vardır.

Brain Modify öğrenme sürecinde bilgi yerine kullanılabilir becerileri öne çıkarıyor. Çünkü gerçek hayat ne bildiğimizle değil bu bilgiyi nasıl kullandığımızla ilgileniyor.

Brain Modify;

  • Kişinin ihtiyaç analizini yaparak kişiye özel öğrenme alanları belirler,
  • Tam öğrenme sağlanana kadar öğrenme alanını tekrarlar ve farklı perspektifler sunar, Öğrenci karnesiyle öğrencinin kendi yaş aralığındaki beceri düzeyini belirler.
  • Öğrenci değerlendirmesi sonucunda geliştirilmesi gereken alanlar için yeni uygulamalar belirler, Öğrencinin sınavlar arasındaki gelişimini takip ederek başarı grafiği sunar,
  • Uygulayıcıya (Sınıf Öğretmeni) ve değerlendiriciye (Okul Müdürü) tavsiyelerde bulunur,
  • Bilişsel Beceriler Uygulamaları testleriyle öğrencinin bilişsel esneklik kapasitesi yıl boyunca gözlemlenir ve gelişimi desteklenir.

Brain Modify Sistemi
Bilişsel beceriler alanını ölçümleyen düzenli Bilişsel Beceriler Uygulamaları Testleri,
Yaş aralığına uygun olarak hazırlanan Bilişsel Beceriler Uygulamaları Kitapları,
Öğrencinin bil işsel esnekliği ve sağlamlığı üzerine çalışmalar yapan Brain Modify Akademilerinden oluşmaktadır.